Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hrvatska udruga za podzemnu gradnjufra Andrije Ka─Źi─ça Mio─Źi─ça 26
10 000 Zagreb

tel. 01/4639-250
fax. 01/4827-001
e-mail: hupg@hupg.hr

OIB: 41495140735
┼Ż. ra─Źun:2360000-1102145607

Statut Hrvatske udruge za podzemnu gradnju

Temeljem ─Źl. 11 Zakona u udrugama (NN. br. 88/2001. i 11/2002.) Skupština Hrvatske udruge za podzemnu gradnju dana 19.06.2009. donijela je

STATUT
HRVATSKE UDRUGE ZA PODZEMNU GRADNJU

I. OP─ćE ODREDBE

─îlanak 1.
Hrvatska udruga za podzemnu gradnju je interdisciplinarna strukovna udruga ─Źlanova koji  svojom djelatnoš─çu sudjeluju u procesu podzemne gradnje.
Djelatnost, organizacija i na─Źin rada Hrvatske udruge za podzemnu gradnju odre─Ĺuje se ovim Statutom tako da se osigurava zajedni─Źki rad i ravnopravnost ─Źlanova u ostvarivanju njihovih prava, du┼żnosti i odgovornosti.

─îlanak 2.
Cjelovit naziv udruge je: HRVATSKA UDRUGA ZA PODZEMNU GRADNJU
Skra─çeni naziv je HUPG.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Fra Andrije Ka─Źi─ça Mioši─ça 26, a podru─Źje djelovanja je Republika Hrvatska.

─îlanak 3.
Udruga je pravna osoba i ima prava i obveze koje mu pripadaju na osnovi Ustava, Zakona i ovog Statuta.
Udruga ima karakteristi─Źni znak: Uokvirena slova H, U, P i G s tim da su slova H i U iznad slova P i G.

Udruga ima pe─Źat okruglog oblika promjera 3 cm, s tekstom po obodu: "Hrvatska udruga za podzemnu gradnju", a u sredini pe─Źata je karakteristi─Źni znak udruge.

─îlanak 4.
Udrugom upravlja Upravni odbor Udruge. Udruga ima predsjednika i tajnika. Predsjednik je osoba ovlaštena za zastupanje Udruge i njeno predstavljanje u zemlji i inozemstvu. Predsjednik mo┼że imenovati svog zamjenika. Udruga ima Nadzorni odbor i Sud ─Źasti.

─îlanak 5.
Djelatnost Udruge je javna. ─îlanovi Udruge imaju pravo biti obaviješteni o sveukupnom radu Udruge. Svi sastanci tijela Udruge otvoreni su za predstavnike javnog priop─çavanja.
O svim pitanjima ─Źlanovi Udruge se moraju obaviještavati redovito, pravovremeno, istinito i potpuno.
Javnost u radu ostvaruje se :

 • izdavanjem i umno┼żavanjem izvješ─ça o radu Udruge i njezinih tijela.
 • tiskanjem referata i priop─çenja sa sastanaka, kongresa, simpozija i sl.
 • izdavanjem znanstvenih i stru─Źnih ─Źasopisa i
 • drugim uobi─Źajenim na─Źinima priop─çavanja.

 

II. CILJEVI I DJELOKRUG RADA

─îlanak 6.
Cilj Udruge je unapre─Ĺenje znanosti i svih struka uklju─Źenih u proces podzemne gradnje. U ostvarivanju predvi─Ĺenog cilja Udruga radi na:

 • me─Ĺusobnoj razmjeni iskustava i mišljenja,
 • poticanju stvarala─Źkih inicijativa radi promicanja i razvoja podzemne gradnje,
 • poticanju i podr┼żavanju inicijativa ─Źlanova u znanstvenoistra┼żiva─Źkom radu na podru─Źju podzemne gradnje,
 • poticanju i podr┼żavanju inicijativa za zaštitu okoliša,
 • suradnji s organizacijama koje se bave problematikom od interesa za podzemnu gradnju,
 • davanju stru─Źnih mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim programima, tehni─Źkoj regulativi, obrazovanju i sl.,
 • organiziranju stru─Źnih seminara, predavanja za ─Źlanove i goste,
 • suradnji s drugim sli─Źnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i sli─Źnim organizacijama u inozemstvu,
 • organiziranju i izdavanju znanstvenih i stru─Źnih publikacija,
 • organiziranju prigodnih skupova kulturno-društvenog sadr┼żaja za ─Źlanove i goste.

─îlanak 7.
Udruga djeluje u skladu s predvi─Ĺenim ciljevima i zadacima.
Svrha dobrovoljnog udru┼żivanja je i stru─Źno usavršavanje i me─Ĺusobno upoznavanje.

 

III. DJELATNOST I NA─îIN RADA

─îlanak 8.
Udruga djeluje samostalno, a radi u─Źinkovitijeg ostvarivanja svojih ciljeva sura─Ĺuje s poduze─çima, znanstvenim institucijama, komorama te drugim tijelima i organizacijama koja se bave podzemnom gradnjom.

─îlanak 9.
Udruga izdaje povremene i stalne znanstvene, stru─Źne i informativne publikacije u skladu s odgovaraju─çim zakonskim propisima.

─îlanak 10.
Udruga mo┼że sura─Ĺivati s odgovaraju─çim stranim organizacijama i udru┼żenjima.

─îlanak 11.
Udruga svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti, a ako se dobit ostvari koristi se isklju─Źivo za unapre─Ĺivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvr─Ĺeni ovim Statutom.

 

IV. ─îLANSTVO

─îlanak 12.
─îlanstvo u Udruzi je dobrovoljno. ─îlanovi su fizi─Źke osobe, koje su poslovno sposobni dr┼żavljani Republike Hrvatske. Svatko tko se u svojoj struci susre─çe s elementima procesa podzemne gradnje, a prihva─ça Statut Udruge i voljan je sudjelovati u njenom radu, mo┼że postati ─Źlan Udruge.

─îlanak 13.
Odluku o primanju u ─Źlanstvo donosi Upravni odbor. Na uskra─çeno primanje u ─Źlanstvo postoji pravo ┼żalbe Skupštini ─Źija je odluka kona─Źna.

─îlanak 14.
─îlan Udruge ima sljede─ça prava:

 • birati i biti biran u sva tijela Udruge,
 • sudjelovati u radu pojedinih tijela Udruge u stru─Źnim, društvenim, gospodarstvenim, kadrovskim i svim ostalim pitanjima iz podru─Źja djelatnosti te predlagati mjere za poboljšavanje rada,
 • usavršavati svoja stru─Źna znanja te sudjelovati u stru─Źnim i društvenim aktivnostima.

─îlanak 15.
─îlan Udruge ima sljede─çe du┼żnosti:

 • raditi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge,
 • sudjelovati u dogovorenim organiziranim aktivnostima
 • provoditi odluke i zaklju─Źke pojedinih tijela Udruge,

─îlanak 16.
Za poseban doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka jednom se godišnje pojedinim ─Źlanovima i pravnim osobama dodjeljuju priznanja na temelju Pravilnika o priznanjima Udruge i prijedloga Upravnog odbora.

 

─îlanak 17.
Pravilnik o priznanjima na temelju kojeg se obavlja postupak i dodjela priznanja donosi Upravni odbor koji na prvoj slijede─çoj Skupštini podnosi izvještaj o dodijeljenim priznanjima.

─îlanak 18.
─îlanstvo u Udruzi prestaje:

 • izjavom ─Źlana o dobrovoljnim napuštanju Udruge,
 • smr─çu ─Źlana,
 • odlukom Skupštine Udruge.

─îlanak 19.
Sud ─Źasti ─çe odlu─Źiti o isklju─Źenju iz ─Źlanstva, kad ─Źlan:

 • djeluje u suprotnosti s ciljevima i djelatnostima Udruge,
 • ne poštuje pravila Statuta i druge odluke Udruge,
 • šteti ugledu Udruge.

Isklju─Źeni ─Źlan ima pravo ┼żalbe Upravnom odboru ─Źija je odluka kona─Źna.

 

V. TIJELA UDRUGE

─îlanak 20.
Tijela upravljanja su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Sud ─Źasti.

Za pripremu rješavanja odre─Ĺene problematike Upravni odbor mo┼że imenovati povjerenstva. Odlukom o osnivanju utvr─Ĺuju se zadaci, sastav i trajanje mandata ─Źlanova.

─îlanak 21.
Skupština Udruge

Skupština je najviše tijelo upravljanja, a sastoji se od svih ─Źlanova Udruge.
Rad Skupštine je javan.

─îlanak 22.
Skupština mo┼że biti redovita i izvanredna.
Redovitu skupštinu saziva Upravni odbor svake godine, a svake je ─Źetvrte godine redovita skupština izborna.
Upravni odbor je du┼żan sazvati izvanrednu skupštinu na zahtjev najmanje 20% ─Źlanova Udruge. . Ukoliko Upravni odbor ne sazove sjednicu skupštine u propisnom roku, sazvat ─çe je predlagatelj.
Skupština se saziva najmanje 15 dana prije odr┼żavanja.

─îlanak 23.
Skupština donosi pravovaljane odluke kad je nazo─Źno najmanje 20% ─Źlanstva.
Odluke se donose ve─çinom glasova prisutnih ─Źlanova.
Glasovanje se obavlja javno ukoliko se za pojedine odluke ne odlu─Źi da treba glasovati tajno.

─îlanak 24.
U nadle┼żnost Skupštine spada:

 • donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune te pravilnika za koje nisu nadle┼żna druga tijela upravljanja
 • biranje, ponovno biranje ili opoziv predsjednika, tajnika, ─Źlanova Upravnog i Nadzornog odbora te Suda ─Źasti,
 • prihva─çanje godišnjeg izvješ─ça Predsjednika Udruge i drugih tijela koje osniva Skupština,
 • donošenje odluka o svim va┼żnim pitanjima od interesa za Udrugu.
 • donošenje odluka o raspolaganju imovinom Udruge,
 • donošenje odluka o prestanku rada Udruge.

─îlanak 25.
Skupštinu otvara i vodi predsjednik Udruge. Radno predsjedništvo Skupštine broji 3 ─Źlana. ─îlanove radnog predsjedništva bira Skupština iz svog sastava prije po─Źetka rada.
O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose sve odluke i zaklju─Źci Skupštine. Zapisnik potpisuje zapisni─Źar i dva ovjerovitelja zapisnika koji se biraju na po─Źetku rada Skupštine.

─îlanak 26.
Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja poslove izme─Ĺu zasjedanja Skupštine. Upravni odbor sastoji se od najmanje devet ─Źlanova-najviše petnaest.

─îlanak 27.
─îlanove Upravnog odbora bira skupština. Me─Ĺu njima, skupština bira Predsjednika i Tajnika. Mandat ─Źlanova Upravnog odbora traje ─Źetiri godine, a pojedini ─Źlanovi mogu biti ponovno birani.
Punova┼żne odluke Upravnog odbora su onda kada je sjednici prisutna natpolovi─Źna ve─çina ─Źlanova Upravnog odbora, a odluke se donose natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih ─Źlanova.
Sastanci Upravnog odbora moraju se sazivati najmanje dva puta godišnje.
Upravnim odborom predsjedava predsjednik ili tajnik u odsutnosti predsjednika, ili jedan od njegovih ─Źlanova kojeg odredi predsjednik.
─îlanak 28.
Predsjednik koordinira rad Upravnog odbora, saziva sjednice Upravnog odbora, provodi aktivnosti i potpisuje dokumente odobrene na Skupštini ili od Upravnog odbora, te predstavlja Udrugu u kontaktima s drugim stranama. Predsjednik je odgovoran Udruzi i Upravnom odboru.
Predsjednik je obvezan podnijeti godišnje pismeno izvješ─çe o svojim aktivnostima, aktivnostima Upravnog odbora te o poslovanju Udruge.

─îlanak 29.
Tajnik Udruge u dogovoru s Predsjednikom priprema prijedloge odluka i zaklju─Źaka koje donosi Skupština i njezina tijela, provodi odluke Upravnog odbora, organizira izrade pravilnika i poslovnih dokumenata te priprema odluke i organizira osnivanja povjerenstava. Tajnik je odgovoran Udruzi, Upravnom odboru i Predsjedniku.

─îlanak 30.
Upravni odbor obavlja sljede─çe poslove:

 • provodi odluke, smjernice i zadatke Skupštine,
 • utvr─Ĺuje prijedlog Statuta te njegove dopune i izmjene,
 • razmatra problematiku Udruge te poduzima odgovaraju─çe mjere,
 • priprema planove i programe rada,
 • odlu─Źuje o mjestu i vremenu odr┼żavanja Skupštine,
 • utvr─Ĺuje prijedloge za priznanja ─Źlanovima Udruge,
 • ocjenjuje rad nositelja pojedinih funkcija.

─îlanak 31.
Nadzorni odbor

Nadzorni se odbor osniva radi nadzora poslovanja, zaštite imovine i prava. Nadzorni odbor ima najmanje 3 ─Źlana, a najviše 7 koje bira Skupština iz redova ─Źlanstva na vrijeme od 4 godine, a mogu biti ponovno birani.
Nadzorni odbor se sastaje prema potrebi, najmanje jednom u šest mjeseci, a odluke donosi ve─çinom glasova.
─îlanovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika za razdoblje od 4 godine, s mogu─çnoš─çu ponovnog izbora.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini i podnosi joj izvješ─çe najmanje jednom godišnje.

─îlanak 32.
Nadzorni odbor ima prava i du┼żnosti da nadzire primjenu propisa, odredaba Statuta i pravilnika, rad Skupštine i njezinih tijela, a obavlja i pregled dokumenata, obra─Źuna, poslovnih knjiga, materijalnih sredstava i drugo. O nalazu izvješ─çuje Upravni odbor odnosno Skupštinu. Kod uo─Źenih nepravilnosti du┼żan je zahtijevati otklanjanje tih nepravilnosti u odre─Ĺenom roku.
Upozorena tijela du┼żna su izvijestiti Nadzorni odbor o otklanjanju nepravilnosti.

─îlanak 33.
Sud ─Źasti

Skupština bira Sud ─Źasti s 3 ─Źlana koji izme─Ĺu sebe biraju predsjednika. Upravni odbor donosi pravilnik po kojem ─çe Sud djelovati. Sud ─Źasti sudi o postupcima i prijestupima zainteresiranih strana te o tom donosi svoje mišljenje.
Stegovni postupak provodi Sud ─Źasti.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mo┼że podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 20% ─Źlanova Udruge.
U stegovnom postupku mo┼że se izre─çi opomena ili isklju─Źenje iz ─Źlanstva. Odluka se donosi ve─çinom glasova od svih ─Źlanova Suda ─Źasti.
Protiv odluke mo┼że se Upravnom odboru podnijeti ┼żalba u roku od 15 dana.

VI. IMOVINA

─îlanak 34.
Imovina Udruge stje─Źe se donacijama, prihodima proizišlim iz aktivnosti Udruge ili iz drugih izvora.
Financijsko poslovanje Udruge je dostupno svim ─Źlanovima neposrednim uvidom, povremenim izvješ─çima i drugim pogodnim na─Źinima.

VII. PRESTANAK UDRUGE

─îlanak 35.
Skupština donosi odluku o prestanku rada Udruge 2/3 ve─Źinom glasova Skupštine.
U slu─Źaju prestanka rada Udruge, odluku o preostaloj imovini donosi Skupština.

 

U Zagrebu, 19. lipnja 2009.

 

Predsjednik Udruge

 

Prof.dr.sc. Meho Saša Kove─Źevi─ç, dipl.ing.gra─Ĺ.

tel. 01/4639-250
fax. 01/4827-001

Novosti:

08.07.2011. - DANI PODZEMNE GRADNJE 2011, srpanj 2011, Zagreb, PREZENTACIJE.


1. TUNEL STUPICA Sanacija odrona na dr┼żavnoj cesti D-512, dionica Makarska-Vrgorac, Tunel Stupica Prof.dr.sc. Meho Saša Kova─Źevi─ç, dipl.ing.gra─Ĺ., Gra─Ĺevinski fakultet, Zagreb Link 2. PROJEKTIRANJE, IZVEDBA I NADZOR NAD IZVEDBOM TUNELA Odabir parametara miniran


08.07.2011. - Odr┼żan stru─Źno - znanstveni skup


  U sklopu Programa stru─Źnog usavršavanja u graditeljstvu, Gra─Ĺevinski fakultet Sveu─Źilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom udrugom za podzemnu gradnju organizirao je stru─Źno-znanstveni skup „Dani podzemne gradnje 2011“, 6.-7. srpnja 2011. godine. Kroz 7 tematski


Izrada web stranica